Eğitimler

Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı

Uluslararası Kalkınma Ve Girişimciliği Destekleme Derneği, Harran Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Sorumluluğunda Yürütülecek Pilot Projede Emniyet Müdürlüğünden yetkili bir eğitimcinin de yer aldığı güvenli internet, E Ticaret E pazarlama, dijital Okuryazarlık ve Sosyal medyanın etkili kullanımı konularında eğitim verilecektir.

 

1. PROJENİN GEREKÇESİ

Şanlıurfa’da yaşayan bireylerin dijital okuryazarlık kavramı hakkında bilgi sahibi olmamaları ve tüm ağ ortamlarındaki verileri iyi bir şekilde analiz edemedikleri görülmektedir. Bu bireyler dijital okuryazarlık kavramı hakkında bilinçlendirildiğinde tüm ağ ortamlarındaki verileri iyi bir şekilde analiz edebildiğindeŞanlıurfa ve Türkiye ekonomisi katacağı değer kaçınılmaz oranda olacaktır. Dijital okuryazarlık kavramı ile birlikte Şanlıurfa’da yaşayan bireylerin de Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilmesi ve “güvenli internet güvenli gelecek” ilkesi çerçevesinde daha güvenli bir geleceğe adım atabilmenin tek yoludur. Şanlıurfa nüfusu bir önceki yıla göre 41.642 artmıştır. Şanlıurfa nüfusu 2020 yılına göre 2.115.256'dir. Bu nüfus, 1.066.402 erkek ve 1.048.854 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,41 erkek, %49,59 kadındır. sosyal ve kültürel yapı, ekonomik gelişmişlik, göç... vb. faktörlerin suçun niceliğinde ve niteliğinde farklılıklar gösterdiği tespit edildiğinden pilot proje olarak Şanlıurfa Siverek ilçesi seçilmiştir.

2. PERFORMANS KRİTERLERİ

Bu bölümde projenin hangi ölçütlere göre değerlendirileceği mevcut durumdan da yola çıkılarak sayısal verilerden hareketle belirtilir.

Örnek:

Projenin hedefi 100 dezavantajlı kadının dijital okuryazarlık e- ticaret e-pazarlama güvenli internet, sosyal medya okuryazarlığı eğitimi almasıdır. Projede 2 bursiyer öğrenci çalıştırılarak bilimsel araştırma yapmalarına katkıda bulunulacaktır Proje başlangıcında ön test son test yapılarak katılımcıların hazır bulunurluk seviyeleri ve eğitimin dönütleri mukayese edilerek  eğitimin başarısı ölçülecektir.

3. PROJENİN KONUSU

Açık kaynak yaklaşımlarının ülkelerin gelişimine katkı sağladığı, bilgi birikimi ve paylaşımını hızlandırdığı, fırsat eşitliğinin temini hususunda faydalı olduğu, yapılan işleri ve çalışmaları gerek nitelik gerekse nicelik olarak arttırdığı, çalışmaların üretime ve faydaya dönüştürülmesinde çarpan etkisi yaptığı ve sonuçta ülkelerin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine ivme kattığı görülmektedir. Hatta açık kaynak yaklaşımların bilimsel çalışmaların sayısını %65’lere varan oranlarda yükselttiği bilinmektedir .

Bu projenin konusu bireyleri dijital okuryazarlık kavramı hakkında bilinçlendirmek ve bu kavramın onların hayatlarına neler katacağıdır. Projenin amacı; internetin ve teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla pozitif içerik geliştirilmesi, farkındalıkların davranışlara dönüştürülmesi olarak belirlenmiştir. Bu sayede bireylerin internet ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatları ve riskleri bilmesi, fırsat ve tehditler konusunda farkındalıklarının arttırılması, kullanım becerilerinin geliştirilmesi, tehdit ve tehlikelerinden korunabilmesi, gelişen ve değişen internet terminolojilerini, dünyasını, altyapısını, uygulamalarını, oluşturacağı olumlu ve olumsuz etkileri, davranışları, kullanım ve paylaşım etiğini, etkin ve efektif kullanımını, mahremiyet ihlallerini ve korunma yöntemlerini bilmeleri amaçlanmıştır. Özellikle Covid-19 döneminde hayatımıza daha çok giren, yaşamımızı kolaylaştıran ve değiştiren bu teknolojileri daha iyi anlamak; etkin, doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, paylaşmak ve en önemlisi de üretimde kullanmak için bu alanlarda uzman kişilerin ve öğretim elemanlarının bilgi birikimlerinin toplumun her kesimiyle kolaylıkla buluşmasını temin ederek kadınları topluma kazandırmak amaçlanmıştır.

4. AMAÇLAR

  1. Bireyleri bilinçlendirmek.
  2. Güvenli internet kullanımını sağlamak.
  3. Geleceğe güvenli adımlar atmak.
  4. Ekonomiyi kalkındırmak.
  5. Refah seviyesini arttırmak.

5. HEDEFLER

  1. Bireylerin dijital ağ üzerinde okuryazarlık kavramını etkinliklerini doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak
  2. Bireylerin dijital ağ üzerindeki etkinliklerini doğru yönde kullanmaları
  3. Dijital okuryazarlık kavramı bilinciyle tüm ağ araçlarını doğru kullanarak yarınlara ulaşmak.
  4. Tüm dijital ağ ortamlarında doğru kararlar ve doğru tercihlerde bulunarak ekonominin büyümesini sağlamak.
  5. Ülke içerisindeki dijital okuryazar oranını arttırarak refah seviyesinin yükselmesini sağlamak.

6. KAPSAM

Şanlıurfa’da yaşayan bireylerin dijital okuryazarlık e-ticaret ve e- pazarlama konusunda dezavantajlı bireyler olan kadınların eğitimidir. Dijital medya okuryazarlığı girişimci kadınların sosyal medyayı faydalı konularda kullanmalarını sağlayarak ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlayarak güvenli internet kullanma bilinci ile ailenin korunmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Kişilerin suça yönelmesinde en büyük faktörlerden birinin eğitim yetersizliği olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca hükümlü kadınlarına medeni durumları incelendiğinde evli ve boşanmış olanların yüksek oranda olduğu ve boşanmış kadınlarda suç oranının yüksek olduğu görülmektedir. Boşanmış kadınlarına daha fazla ekonomik, toplumsal, bireysel sorunlarla baş etmek zorunda kaldığı ve bu durumun kadını suça ittiği söylenebilir.

Projenin uygulanacağı hedef kitle100 dezavantajlı kadın Siverek ilçesinde yaşayan kadınlardan seçilecektir. Seçim Random yöntemiyle Belediyenin eğitim merkezlerine gelen kadınlardan seçilebildiği gibi çevreden eğitime katılmak isteyen kadınların başvuruları alınacak ve eleme işleminde dezavantaj seviyesi en çok olana ağırlık verilecektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme

1. UYGULAMA

İç İşleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma Ve Girişimciliği Destekleme Derneği Harran Üniversitesi Emniyet Genel Müdürlüğü Sorumluluğunda Yürütülecek Pilot Projede   Emniyet Müdürlüğünden yetkili bir eğitimcinin de yer aldığı güvenli internet, E Ticaret E pazarlama, dijital Okuryazarlık ve Sosyal medyanın etkili kullanımı konularında eğitim verilecektir. Harran üniversitesi Öğretim Üyelerinden Hasan Celal Balıkçı, Selminaz Adıgüzel  eğitimleri yüz yüze  verecektir.

UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI

Kursiyerlerin genç dezavantajlı kadınlar olmasına özen gösterilecek Belediyenin Kadın Eğitim Merkezlerine gelen kursiyer kadınlarından Sosyal hizmetlerde bulunan dezavantajlı durumda bulunan genç işsizlerden oluşan bir kursiyer grubu olmasına önem verilecektir.

Kursiyerlerden ve eğitimcilerden eğitimin başında sözleşme yapılarak eğitime katılmaları istenecektir. Toplam 60 saat yüz yüze verilecek eğitimde kursiyerlerin hazırbulunma seviyeleri ölçülecektir.

Eğitime projenin kabul edilmesiyle birlikte Eylül 2021 ‘de başlanması 2021 yılı içerisinde kursiyerlere eğitim verilecektir.

2. EYLEM PLANI *

2021 eğitim yılında 60 saat verilen yüz yüze eğitim bilgisayar üzerinde uygulamalı olarak verilecektir.  Projenin sonunda akademik bir makale yayınlanacaktır Kursiyerlere ön test son test uygulanacaktır. Eğitim yeri Harran Üniversitesinin Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Ayvanat Belediye Kadın Geliştirme Merkezi olarak belirlenmiştir.

Eğitim öncesi broşür pankart ile tanıtım yapılacak . Düzenlenen kokteyl ile sosyal mesafeye dikkat edilerek kadın kursiyerlerin sosyalleşmesi  ve yerli tv programında İçişleri Bakanlığı’nın bu etkinliğinin tanıtımı yapılarak diğer illere model olması sağlanacaktır.

Bu proje için 2 laptop alınması ve  bu laptopların Uluslararası Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nin Siverek’te açılan şubesine teslim edilmesi, ileride yapılacak bilgisayar destekli projelerde bu laptopların kullanılması 

3. DEĞERLENDİRME

Kursiyerlere ön test son test uygulanacaktır. Bursiyer olarak 2 öğrenci 2 proje danışmanı 2 öğretim üyesi eğitim verecektir.

Projenin amacının gerçekleşebilmesi için kadınların sosyal medya okuryazarlık e ticaret e pazarlama bilgilerinin arttırılmasa gerekmektedir.

4. UYGULAMA TAKVİMİ **

Proje kabul edilir edilmez kursiyerlere duyurularak Eylül 2021 de eğitim yapılacaktır.

 

Eğitimin İçeriği

1. Hafta

Dijital dönüşüm, dijital okuryazarlık, Dijital Ortamlarda Birey Olmak, Dijital Veriyi Anlama

2. Hafta

Bilgiye Ulaşma ve Doğrulama, Açık Eğitim Kaynakları ve Öğrenme Platformları, Sosyal Medya, Sosyal Medya için içerik üretme (Canva), Bilgiyi paylaşma (Blog)

3. Hafta

Hosting domain hakkında bilgilendirme, İçerik yönetim sistemleri ve web sayfası oluşturma (Wordpress),

4. Hafta

E-ticaret içerik yönetim platformları, E-Ticaret sitesi oluşturma ve yönetme, E-ticaret sayfasında nelere dikkat edilmeli, E-ticaret web sayfasında neler bulunmalı